Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w celu przekazania zamówionych przez Państwa informacji jest Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000168121, NIP 5261039021, kapitał zakładowy 18 500 000 zł („Mitsubishi”) oraz wybrany przez Państwa w tym celu dealer Mitsubishi („Dealer”).

 

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez Mitsubishi i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę. Prosimy pamiętać, iż udzielone zgody mogą być cofnięte w każdym czasie.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji poniższych celów przetwarzania.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celu przekazania zamówionych przez Państwa informacji.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Mitsubishi w następujących celach:

  • przekazania zamówionych przez Państwa informacji z wykorzystaniem strony internetowej, call center i systemów informatycznych Mitsubishi,

  • nadzoru nad procesem przekazania zamówionych przez Państwa informacji zgodnie ze standardami marki Mitsubishi.Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mitsubishi i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mitsubishi także w celach obsługi Państwa danych w systemach informatycznych Mitsubishi.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących procesu przekazania zamówionych przez Państwa informacji.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przekazania zamówionych przez Państwa informacji. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej stron.

Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane mogą także podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celach marketingowych. Obejmować może to ocenę i analizę danych, które o Państwu posiadamy, w szczególności historię przeglądania stron internetowych Mitsubishi, historię aktywności na naszych stronach i wysyłanych do nas przez Państwa zapytaniach. Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na treści wyświetlanych Państwu reklam oraz dobór udostępnianych Państwu treści marketingowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT lub usług call center) w zakresie w jakim biorą udział w procesie przekazania zamówionych przez Państwa informacji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani dealerzy lub autoryzowane stacje obsługi Mitsubishi, domy mediowe, agencje reklamowe, call center, podmioty świadczące usługi marketingowe w zakresie, w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Mitsubishi.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Mitsubishi mogą Państwo wysłać wiadomość na adres:  privacy.pl@astara.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Mitsubishi: privacy.pl@astara.com.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres Dealera i/lub Inspektora Ochrony Danych Dealera (w przypadku Dealerów, który ustanowili Inspektora Ochrony Danych) zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: Dane OBFCM.  

W zależności od sytuacji podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

KL_PO_C_10062022