Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000168121, NIP 5261039021, kapitał zakładowy 18 500 000 zł („Mitsubishi”).


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji poniższych celów przetwarzania. Prosimy pamiętać, iż udzielone zgody mogą być cofnięte w każdym czasie.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Mitsubishi w celu przekazania zamówionych przez Państwa informacji, w tym handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Mitsubishi związanych z tego typu informacjami, w tym z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych Mitsubishi.


Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących procesu przekazania zamówionych przez Państwa informacji.


Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przekazania zamówionych przez Państwa informacji. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej stron.


Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane mogą także podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celach marketingowych. Obejmować może to ocenę i analizę danych, które o Państwu posiadamy, w szczególności historię przeglądania stron internetowych Mitsubishi, historię aktywności na naszych stronach i wysyłanych do nas przez Państwa zapytaniach. Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na treści wyświetlanych Państwu reklam oraz dobór udostępnianych Państwu treści marketingowych.


Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT lub usług call center) w zakresie w jakim biorą udział w procesie przekazania zamówionych przez Państwa informacji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych. Odbiorcami Państwa danych mogą być również autoryzowani dealerzy lub autoryzowane stacje obsługi Mitsubishi, domy mediowe, agencje reklamowe, call center, podmioty świadczące usługi marketingowe w zakresie, w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Mitsubishi.


Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Mitsubishi mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: privacy.pl@astara.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Mitsubishi: privacy.pl@astara.com.


W zależności od sytuacji podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.


KL_MS_18072022