Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000168121, NIP 5261039021, kapitał zakładowy 18 500 000 zł („Mitsubishi”).


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji poniższych celów przetwarzania. Prosimy pamiętać, iż udzielone zgody mogą być cofnięte w każdym czasie.


Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Mitsubishi w celach marketingowych produktów i usług Mitsubishi.


Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej stron.


Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT lub usług call center) w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Mitsubishi, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych. Odbiorcami Państwa danych mogą być również autoryzowani dealerzy lub autoryzowane stacje obsługi Mitsubishi, domy mediowe, agencje reklamowe, call center, podmioty świadczące usługi marketingowe w zakresie, w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Mitsubishi.


Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane mogą także podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celach marketingowych. Obejmować może to ocenę i analizę danych, które o Państwu posiadamy, w szczególności historię przeglądania stron internetowych Mitsubishi, historię aktywności na naszych stronach i przekazywanych nam przez Państwa informacji. Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na treści udostępnianych Państwu treści marketingowych.


Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez Mitsubishi mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: privacy.pl@astara.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Mitsubishi: privacy.pl@astara.com.


Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

KL_ZO_C_08_06_2022