Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000168121, NIP 5261039021, kapitał zakładowy 18 500 000 zł („Mitsubishi”).


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Mitsubishi w celu przekazywania informacji dotyczących marki Mitsubishi składających się na zamówiony Newsletter dla dziennikarzy oraz kontaktu w ich sprawie („Cele Przetwarzania”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania.


Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mitsubishi w celach marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.


Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji Celów Przetwarzania. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej stron.


Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane mogą także podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celach marketingowych. Obejmować może to ocenę i analizę danych, które o Państwu posiadamy, w szczególności historię przeglądania stron internetowych Mitsubishi, historię aktywności na naszych stronach i przekazywanych nam przez Państwa informacji. Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na treści udostępnianych Państwu treści marketingowych.


Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT lub usług call center) w zakresie w jakim biorą udział w realizacji Celów Przetwarzania, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.


W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani dealerzy lub autoryzowane stacje obsługi Mitsubishi, domy mediowe, agencje reklamowe, call center, podmioty świadczące usługi marketingowe w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Mitsubishi.


Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Mitsubishi mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: privacy.pl@astara.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Mitsubishi: privacy.pl@astara.com.


W zależności od sytuacji podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.


KL_NDD_C_10062022